https://www.trackourtrek.com > hk outlying islands

Lamma_fishing_boats
Lamma_lanterns
Touristy_seafood_lunch
Lamma_island_town1
Lamma_island_town2
Lo_so_shing_beach
Self_portrait
Lo_so_shing_beach2
Lo_so_shing_beach3
Lamma_island_town3
Walk_across_lamma1
Walk_across_lamma2
Walk_across_lamma3
Our_first_beach_of_the_trip
Tian_tan_buddha_insence
Tian_tan_buddha1
Tian_tan_bodhisattvas
Tian_tan_buddha2
Tian_tan_buddha3
Tian_tan_buddha4
Tian_tan_bodhisattva
Tian_tan_buddha5